Vedtægter for DANSK SARKOM GRUPPE

DANISH SARCOMA GROUP

18. november 2009

§ 1. BAGGRUND

Diagnostik og behandling af sarkomer er centraliseret i Danmark og er organiseret indenfor rammerne af multidisciplinære teams. For at sikre et optimalt nationalt såvel som internationalt samarbejde stiftedes 19. november 2003 DSG – Dansk Sarkom Gruppe (Danish Sarcoma  Group).

DSG er en Dansk Multidisciplinær Cancer Grupper (DMCG).

§ 2 Formål

1.0 DSG’s hovedformål er at fremme indsamling af ny viden om sarkomer og omsætte den til resultater, som vil være til gavn for alle patienter med sarkomer. DSG skal sikre at diagnostisk og behandling af sarkomer sker indenfor rammerne af multidisciplinære teams og inddrage alle de specialer, som er omfattet af disse teams. DSG skal fremme koordinering og prioritering af de forskningsområder, som kan forbedre forebyggelse, diagnose, behandling og efterbehandling af sarkomer. DSG vil i fornødent omfang også inddrage områder som basal forskning, sundhedstjenesteforskning, psykosocial forskning og epidemiologisk forskning.

DSG vil til enhver tid overholde og afstemme Gruppens vedtægter, således at de er i overensstemmelse med kravene til en DMCG. Vedtægterne skal godkendes af Danske Regioner (DR).

1.1 DSG’s primære opgave er at sikre løsning af de i Kræftplan II beskrevne 11 opgaver:

At fremme:

  1) Gennemførsel og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller,

  2) Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker,

  3) Støtte til klinisk kræftforskning inden for metode, statistik, IT anvendelse, sikring af finansiering mm.,

  4) Kliniske databaser egnede til forskning,

  5) Udarbejdelse af kliniske retningslinier for patientforløbet, diagnostik og behandling og den tilhørende forskning inden for såvel primær som sekundær sektor,

  6) Gennemførsel af nationale og deltagelse i nationale i og internationale kvalitetsprojekter,

  7) Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde,

  8) Overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling,

  9) Videnopsamling – og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden,

10) Uddannelses- og efteruddannelsesmæssige tiltag inden for området,

11) Integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundærsektoren (fx  implementering af ny viden).

§ 3. VEDTÆGTER OG ORGANISATION

§ 3.1 Generalforsamling

Medlemmerne på generalforsamlingen er DSG’s øverste myndighed. Alle læger som er engageret i diagnostik, forskning og behandling af patienter med sarkomer kan blive medlemmer i DSG. Anmodning om medlemskab forelægges sekretæren og godkendes af bestyrelsen. På alle sarkom centrene opfordres personer fra de forskellige specialer, der varetager disse funktioner, til at blive medlemmer af gruppen.

Der udsendes til medlemmerne meddelelse om Generalforsamling i DSG tidligst 4 uger og senest 2 uger før afholdelse med dagsorden i henhold til statutterne

Der afholdes generalforsamling en gang årligt hvis muligt den 3. onsdag i november. Mødet ledes af DSG’s formand. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for formanden
  3. Rapport fra sekretariatet
  4. Beretning fra videnskabelige udvalg
  5. Revision af retningslinier for diagnostik og behandling af sarkomer
  6. Forelæggelse af forslag til nye videnskabelige protokoller
  7. Nedsættelse af udvalg, herunder valg til bestyrelse hvert 2. ulige
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager som er optaget på den udsendte dagsorden. Beslutning vedrørende lovændringer fordrer 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Dirigenten bestemmer om afstemninger skal ske ved håndsoprækning eller hemmelig skriftlig. Det gælder også ved valg til bestyrelsen. Dog kræver det hemmelig afstemning hvis blot en af de fremmødte forlanger det.

§ 3.2 Bestyrelse

 3.2.1 DSG’s bestyrelse sammensættes af faglige repræsentanter udpeget af de videnska-belige selskaber, som er involveret i løsningen af den samlede faglige opgave.

3.2.2 Lederen af gruppens kliniske database samt formænd for de faglige arbejdsgrupper indgår i bestyrelsen.

3.2.3  Regionerne udpeger 1- 2 repræsentanter.

3.2.4 DMCG´en beslutter om der skal indbydes repræsentanter fra andre faglige organisationer (sygepleje etc.)  samt interesseorganisationer (Kræftens Bekæmpelse, andre patientorganisationer etc.)

3.2.5 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden som bl.a. beskriver praktiske forhold vedrørende bestyrelsens møder (hyppighed, indkaldelsesvarsel, dagorden, referater etc.)

3.2.6 Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med ansvar for drift etc. af den kliniske database.

Værtsregionen deltager heri med en repræsentant. Databasens faglige leder er medlem af DSG´s bestyrelse.

3.2.7 Bestyrelsen nedsætter faglige arbejdsgrupper som hver især inden for deres fagområde skal sikre løsning af de 11 opgaver. Gruppen konstituerer sig med en formand og en forretningsorden. Gruppen refererer til bestyrelsen og gruppens formand er medlem af bestyrelsen.

3.6 De faglige arbejdsgrupper skal indeholde repræsentanter fra de afdelinger som har funktioner inden for gruppens fagområde. Denne repræsentation skal så vidt muligt sikre at alle regioner er repræsenteret.

3.7 Medlemmer af den enkelte faglige arbejdsgrupper indstilles af bestyrelsen og de(n) regionale repræsentant sikrer information herom til regionerne.

3.8 Bestyrelsen nedsætter arbejdsgruppe som varetager opgaver i relation til det praktiske og videnskabelige samarbejde med CancerBiobanken – og evt. arbejdsgrupper som specifikt varetager funktioner i relation til de 11 opvager

3.9 Bestyrelsen udpeger op til 3 personer som repræsenterer DSG i DMCG.dk

3.2.10 Bestyrelsen skal samordne og implementere beslutninger taget på generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager den overordnede koordination af DSG’s arbejde og fungerer rådgivende over for de afdelinger, der varetager diagnostik, behandling og kontrol af sarkomer.

Bestyrelsen består af formand og sekretær samt yderligere op til 7 repræsentanter fra sarkomcentrene. DR udpeger 1-2 repræsentanter. Bestyrelsen består maksimalt af 10 personer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen hvert 2. år i ulige år. Formand og sekretær udpeges af bestyrelsen.

DSG skal have en ledelsesform, som sikrer fremme af multidisciplinær forskning.

Gruppen skal omfatte repræsentation for alle relevante specialer og skal etablere en ledelsesform, der fremmer multidisciplinær forskning, og som minimerer risiko for monopolisering

Det skal tilstræbes at de øvrige medlemmer repræsenterer forskellige specialer, så som specialerne ortopædkirurgi, andre kirurgiske grundspecialer, onkologi, billeddannende specialer, patologi samt pædiatri.  Repræsentanter fra andre specialer kan også vælges. Medlemmer af bestyrelsen skal være engageret i diagnostik, forskning og behandling af sarkomer og kunne sikre, at DSG lever op til sine formål.  For alle valgbare poster er valgperioden 2 år, og genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen skal sikre at DSG har medlemskab i relevante internationale sarkomgrupper.

Gruppen skal have en struktur, der muliggør en løbende intern kvalitetssikring af eksempelvis database, hjemmeside og forskningsaktiviteter. Gruppen skal også udarbejde en årsrapport, der informerer om gruppens arbejde. Endelig skal gruppen, når det er relevant, kunne vurderes gennem en ekstern evaluering.

§ 4 Økonomi

4.1 Bestyrelsens har ansvaret for gruppens økonomi – dvs. forvaltning af bevillingen og herunder fordeling af midlerne til drift og opgaver i forhold til budgettet.

§ 5 Samarbejdet med regionerne

5.1 Bestyrelsen sikrer en løbende underretning og dialog med regionerne, som beskrevet i DR Notatet af 19. juni 2009.

§ 6. SEKRETARIAT

Sekretariatet kan varetage skriftligt arbejde i forbindelse med organisationens arbejde i form af skrivning af mødeindkaldelser og mødereferater.

Bestyrelsens sekretær fungerer som daglig sekretariatsleder.

§ 7. PUBLIKATIONSREGLER

Videnskabelige manuskripter baseret på landsdækkende DSG materiale forelægges altid bestyrelsen inden publikation. Responsum fra bestyrelsen skal være førsteforfatteren på det videnskabelige manuskript i hænde senest efter 3 uger. Hvis der ikke foreligger et responsum inden for 3 uger, har førsteforfatteren ret til at indsende manuskriptet til vurdering.

Som medforfatter på publikationer er alle deltagere i projektet, som har bidraget signifikant til projektets gennemførelse. Uenigheder vedrørende medforfatterskab forelægges og afgøres af bestyrelsen. Medforfatterskab afgøres i øvrigt iht. Vancouver-reglerne.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamling i DS G.18 november2009