Vedtægter for Dansk Sarkom Gruppe

DANISH SARCOMA GROUP

§ 1. BAGGRUND

Diagnostik og behandling af patienter med sarkomer er i Danmark centraliseret, og er organiseret indenfor rammerne af multidisciplinære teams i sarkomcentrene i hhv. Aarhus og København/Herlev. For at sikre et optimalt nationalt såvel som internationalt samarbejde relateret hertil, stiftedes 19. november 2003 DSG – Dansk Sarkom Gruppe (Danish Sarcoma Group).
DSG er organiseret under Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk), og DSG tilslutter sig de til enhver tid gældende formål og vedtægter for DMCG.dk. DSG vil til enhver tid overholde og afstemme DSGs vedtægter, så de er i overensstemmelse med kravene til en DMCG.

§ 2 FORMÅL

2.1 DSG’s formål er at:
– Fremme indsamling af ny viden om sarkomer og omsætte den til resultater, som vil være til gavn for alle patienter med sarkomer.
– Sikre at diagnostisk og behandling af sarkomer sker indenfor rammerne af multidisciplinære teams og inddrage alle de specialer, som er omfattet af disse teams.
– Fremme koordinering og prioritering af de forskningsområder, som kan forbedre forebyggelse, diagnose, behandling og efterbehandling af sarkomer.
– Fremme basal forskning, sundhedstjenesteforskning, samt psykosocial og epidemiologisk forskning.

2.2 DSGs primære opgave er at sikre løsning af de af DMCG.dk’s foreskrevne opgaver – og derved fremme:
1) Gennemførsel og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller.
2) Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker.
3) Støtte til klinisk kræftforskning inden for metode, statistik, IT anvendelse, sikring af finansiering m.m.
4) Kliniske databaser egnede til forskning.
5) Udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløb, diagnostik og behandling, samt den tilhørende forskning inden for såvel primær som sekundær sektor.
6) Gennemførsel af og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter.
7) Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde.
8) Overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling.
9) Vidensopsamling – og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden.
10) Efteruddannelse inden for området.
11) Integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundærsektoren (f.eks. implementering af ny viden).

§ 3. VEDTÆGTER OG ORGANISATION

3.1 Generalforsamling
Medlemmerne på generalforsamlingen er DSGs øverste myndighed. Alle læger som på et sarkomcenter er engageret i diagnostik, forskning og behandling af patienter med sarkomer kan – og opfordres til – at blive medlemmer i DSG. Anmodning om medlemskab forelægges og godkendes af sekretæren.
Der indkaldes til generalforsamling i DSG senest 4 uger før afholdelse. Endelig dagsorden udsendes af formand/sekretær 2 uger før afholdelse.
Der afholdes generalforsamling en gang årligt den 2. onsdag i januar. Mødet ledes af DSGs formand. Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Rapport fra sekretæren
  4. Beretning fra videnskabelige udvalg
  5. Nye/reviderede retningslinjer for diagnostik og behandling af sarkomer
  6. Forelæggelse af forslag til nye videnskabelige protokoller
  7. Nedsættelse af udvalg, herunder valg til bestyrelse
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager som er optaget på den udsendte dagsorden. Beslutning vedrørende vedtægtsændringer fordrer 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Dirigenten bestemmer om afstemninger skal ske ved håndsoprækning eller anonymiseret skriftligt. Det gælder også ved valg til bestyrelsen. Dog kræver det anonymiseret afstemning, hvis blot én af de fremmødte forlanger det.

3.2 Bestyrelse
3.2.1 DSGs bestyrelse vælges ved generalforsamlingen og der tilstræbes bred repræsentation af de specialer, som er involveret i løsningen af den samlede faglige opgave.
3.2.2 Lederen af DSGs kliniske database indgår som fast medlem i bestyrelsen.

3.2.3 DSGs generalforsamling beslutter om der skal indbydes repræsentanter til bestyrelsen fra andre faglige organisationer (sygepleje, etc.) samt interesseorganisationer (Kræftens Bekæmpelse, andre patientorganisationer, etc.). Disse repræsentanter har observatørstatus og defor ikke stemmeret.

3.2.4 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden som bl.a. beskriver praktiske forhold vedrørende bestyrelsens møder (hyppighed, indkaldelsesvarsel, dagorden, referater, etc.)

3.2.5 Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med ansvar for drift etc. af den kliniske database. Værtsregionen deltager heri med en repræsentant. Databasens faglige leder er medlem af DSG´s bestyrelse.
3.2.6 Bestyrelsen kan nedsætte faglige arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe tilstræbes at konstituere sig med en formand og en forretningsorden. Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen.

3.2.7 De faglige arbejdsgrupper skal indeholde repræsentanter fra de afdelinger som har funktioner inden for gruppens fagområde.

3.2.8 Medlemmer af den enkelte faglige arbejdsgruppe indstilles af bestyrelsen.

3.2.9 Bestyrelsen udpeger op til 3 personer som repræsenterer DSG i DMCG.dk

3.2.10 Bestyrelsen skal samordne og implementere beslutninger taget på generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager den overordnede koordination af DSGs arbejde og fungerer rådgivende over for de afdelinger, der varetager diagnostik, behandling og kontrol af sarkomer.
Bestyrelsen består af formand og sekretær, samt yderligere op til 7 repræsentanter fra sarkomcentrene. Bestyrelsen består maksimalt af 9 personer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen hvert 2. år i ulige år, og valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Formand og sekretær udpeges af bestyrelsen.
DSG skal have en ledelsesform, som sikrer fremme af multidisciplinær forskning.
Det skal tilstræbes at bestyrelsens medlemmer repræsenterer forskellige specialer, så som specialerne ortopædkirurgi, andre kirurgiske grundspecialer, onkologi, billeddannende specialer, patologi samt pædiatri. Repræsentanter fra andre specialer kan også vælges. Medlemmer af bestyrelsen skal være engageret i diagnostik, forskning og behandling af sarkomer, og skal kunne sikre, at DSG lever op til sine formål.
Bestyrelsen skal sikre at DSG har medlemskab i relevante internationale sarkomgrupper.
Gruppen skal have en struktur, der muliggør en løbende intern kvalitetssikring af eksempelvis database, hjemmeside og forskningsaktiviteter. Gruppen skal også udarbejde en årsrapport, der informerer om gruppens arbejde. Endelig skal gruppen, når det er relevant, kunne vurderes gennem en ekstern evaluering.
Bestyrelsen kan ytre ønske om at blive suppleret med eksterne repræsentanter med observatørstatus fra andre, ikke-lægelige faglige organisationer samt interesseorganisationer. Eventuel repræsentation fra nævnte organisationer skal vedtages ved generalforsamlingen.

§ 4 ØKONOMI

4.1 Bestyrelsen har ansvaret for gruppens økonomi – dvs. forvaltning af bevillingen og herunder fordeling af midlerne til drift og opgaver i forhold til budgettet.

§ 5. SEKRETARIAT

5.1 Sekretariatet varetager skriftligt arbejde i forbindelse med organisationens arbejde i form af skrivning af mødeindkaldelser og mødereferater.
Bestyrelsens sekretær fungerer som daglig sekretariatsleder.

§ 6. PUBLIKATIONSREGLER

6.1 Det er DSG database styregruppes ansvar at sikre at videnskabelige arbejder baseret alene eller med informationer baseret på DSGs kliniske database er af høj kvalitet samt at relevante eksperter indenfor området supporterer projektet. Som medforfatter på publikationer er alle deltagere i projektet, som har bidraget signifikant til projektets gennemførelse.
Medforfatterskab afgøres i øvrigt iht. Vancouver-reglerne.

Vedtægter er vedtaget på generalforsamling i DSG.18 november 2009
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen d.12-01-2022 – Kim Francis Andersen, Formand.